Strategische agenda regioburgemeesters 2022-2025

Wie?

Missie
'De regioburgemeesters vertegenwoordigen gezamenlijk op landelijk niveau de gezagspositie van de burgemeesters over de politie. Zij doen dit namens de burgemeesters uit hun regio.'

Visie
'De regioburgemeesters werken aan (de randvoorwaarden voor) een nabije, effectieve en lokaal verbonden politie en aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Dit doen zij samen met de politie, het Openbaar Ministerie en het Rijk.'

Hoe?

Met de partners én als collectief van regioburgemeesters
Het is aan de regioburgemeesters om namens de regio’s het lokale bij het landelijke te brengen en tegelijkertijd als sterk collectief te acteren. Het vereist een balans te vinden tussen landelijk acteren en lokaal vertegenwoordigen.

Als gezagen gaan de burgemeesters en officieren van justitie over het wat, de politie over het hoe en de minister over de kaders waarbinnen. De Wassenaarse notitie (2011) blijft onverkort de leidraad voor de verhoudingen. Op basis van die spelregels streven de partners hetzelfde doel na.

Wat?

Doel
Bijdragen aan veiligheid door een verdere investering in en ontwikkeling van een toekomstbestendige politieorganisatie.

Focus
De focus van de regioburgemeesters ligt als vertegenwoordiger van het gezag op de inzet en ontwikkeling van de politieorganisatie. Daarbij behandelen zij wettelijk verplichte onderwerpen (Art. 19 Politiewet), spreken zij vroegtijdig over de koers en richting van de politie én daaraan gerelateerde veiligheidsonderwerpen en kunnen zij gedachtevormend spreken over bredere maatschappelijke vraagstukken.

Thema's en ambitities
A. Veiligheidsvraagstukken
 1. Ondermijning: versterking opsporing en informatieorganisatie, personeel, structurele middelen
 2. Cybercrime: grensoverschrijdend, toerusting basisteams, kennis en kunde, aangifteproces
 3. Snel veranderende samenleving: spanningen,onrust en polarisatie en de inzet van politie
B. Doorontwikkeling bestel
 1. Lokale ruimte: flexibilisering, lokaal maatwerk,positie lijnchef en sturing driehoek
 2. Ontwikkeling gezagsrol: impact aanstellingswijze en OOV-bevoegdheden gezag politie
 3. Strafrechtketen: stabiele financiering en impact Wetboek van Strafvordering
 4. Personeel & middelen: position paper, begrotingscyclus, sterkte
 5. Veiligheidsagenda: opstellen en monitoren nieuwe Veiligheidsagenda
 6. Omgangsvormen: Strategisch LOVP en schurende gezagen
C. Toekomstbestendige politie
 1. Lokale verankering: gebiedsgebonden politie,verbinding en vertrouwen, dienstverlening
 2. Diversiteit, inclusie en integriteit: veilige en diverse teams, verbinding samenleving en met maatschappelijke stakeholders, lerende organisatie
 3. Politie toekomstbestendig personeel en organisatie: strategisch personeelsplan en onderwijs
 4. Politie toekomstbestendig beleidsvorming: visie politiefunctie en stabiel meerjarenbeleid
 5. Informatiepositie politie: ontwikkeling Intelligence, infopositie politie, informatieuitwisseling, WPG

Regio's

Regioburgemeesters vertegenwoordigen het gezag over de politie, voor wat betreft de openbare orde en handhaving, in landelijke overleggen. Namens de burgemeesters in hun regio voeren de regioburgemeesters  overleg met  ministers, korpsleiding en procureurs-generaal over het beheer en de taakuitvoering door de politie.

In iedere gemeente is de burgemeester verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. De strafrechtelijke handhaving valt onder de verantwoordelijkheid van een officier van justitie. Over de inzet van de politie in een gebied overleggen burgemeester, officier en politiechef in het driehoeksoverleg.

Sinds 2013 kent Nederland een nationale politie die georganiseerd is in tien eenheden. In elke eenheid is één regioburgemeester aangewezen door de burgemeesters in die eenheid. Op eenheidsniveau is er minimaal 2 keer per jaar een overleg tussen alle burgemeesters, de hoofdofficier en de regionale politiechef. De regioburgemeester zit dit overleg voor.

De regionale taken zijn beschreven in de Factsheet regioburgemeesters.

Noord-Nederland (1)

Noord-Nederland (1)
Regioburgemeester:
K.F. (Koen) Schuiling

Oost-Nederland (2)

Oost-Nederland (2)
Regioburgemeester:
drs. H.M.F. (Hubert) Bruls

Midden-Nederland (3)

Midden-Nederland (3)
Regioburgemeester:
S. (Sharon) Dijksma

Noord-Holland (4)

Noord-Holland (4)
Regioburgemeester:
drs. J. (Jos) Wienen

Amsterdam (5)

Amsterdam (5)
Regioburgemeester:
drs. F. (Femke) Halsema

Den Haag (6)

Den Haag (6)
Regioburgemeester:
mr. J.H.C. (Jan) van Zanen

Rotterdam (7)

Rotterdam (7)
Regioburgemeester:
ing. A. (Ahmed) Aboutaleb

Zeeland - West-Brabant (8)

Zeeland - West-Brabant (8)
Regioburgemeester:
drs. Th.L.N. (Theo) Weterings

Oost-Brabant (9)

Oost-Brabant (9)
Regioburgemeester:
ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem

Limburg (10)

Limburg (10)
Regioburgemeester:
mr. W.A.G. (Wim) Hillenaar

Landelijke Eenheden (11)

Landelijke Eenheden (11)