Regio Amsterdam (5)

Over regio Amsterdam (5)

Het werkgebied van de eenheid Amsterdam telt meer dan een miljoen inwoners. Het is het minst uitgestrekte gebied van alle eenheden, maar betreft wel een grote eenheid die ruim 5.500 medewerkers telt. De eenheid wordt gekenmerkt door de hoofdstad Amsterdam met haar grootstedelijke karakteristieken en zo’n 850.000 inwoners.

Met de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 wijzigde er niet veel als het gaat om de (bestuurlijke) overlegstructuur. Zo zijn de grenzen congruent met die van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Bovendien is het aantal gemeenten binnen de regio beperkt tot zes: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. Halverwege 2019 zijn de gemeenten Weesp en Amsterdam ‘ambtelijk’ gefuseerd en sinds 24 maart 2022 is Weesp onderdeel van Amsterdam. Iedere gemeente heeft haar eigen unieke karakteristieken, haar dynamiek en oefent daarmee invloed uit op het lokaal te verrichten politiewerk. De eenheid Amsterdam kent 4 districten en 17 basisteams.

Bestuurlijke overleggen
Elke week (en zo veel vaker als nodig) vindt in Amsterdam een driehoeksoverleg plaats. Dat is tevens de regionale driehoek zoals omschreven in artikel 41 Politiewet. Ongeveer eens in de zes weken vindt er bilateraal overleg plaats tussen de burgemeester van Amsterdam en de politiechef in het zogenoemde BM-Pc overleg (voorheen BM-HC overleg).

In de vijf andere gemeenten binnen de regio vindt zo’n zes tot acht keer per jaar eveneens een driehoeksoverleg plaats. Een driehoek met de gemeenten binnen het basisteam Amstelland-Oost (gemeenten Diemen en Ouder-Amstel), een driehoek in Amstelveen en een driehoek met de gemeenten binnen het basisteam Aalsmeer Uithoorn. In de betreffende gemeenten vindt daarnaast regelmatig bilateraal overleg plaats tussen de burgemeester en de basisteamchef en/of districtschef. In acute situaties of bij incidenten kan direct een driehoek bijeen worden geroepen. Er is 4 tot 6 keer per jaar een zogenaamd portefeuillecontact tussen de 5 burgemeesters, eventueel aangevuld met politie en OM.

Gemiddeld vier keer per jaar vindt er – conform artikel 39 lid 1 Politiewet – een bijeenkomst plaats van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO). Deze vergadering stelt onder andere eens in de vier jaar het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) vast en monitort deze middels de jaarlijkse Regionale Veiligheidsrapportage. Verdeling van politiecapaciteit vindt ook plaats in het RBO.

Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026
In het RVP 2023-2026 worden de (gemeente-overstijgende) hoofdthema’s benoemd, te weten:

 1. Georganiseerde, ondermijnende (drugs)criminaliteit en het effect op wijken
 2. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
 3. Kwetsbare groepen
 4. Discriminatie
 5. Radicalisering, extremisme en geweld
 6. Jeugdoverlast en -criminaliteit

Ook landelijke prioriteiten (waaronder mensenhandel) en lokale prioriteiten (waaronder High Impact Crimes en ‘drukte en overlast’) zijn opgenomen in het RVP. Om recht te doen aan de lokale complexiteit en dynamiek worden de verdere concrete invulling van de veiligheidsthema’s, doelstellingen en wijze van monitoring in de lokale veiligheidsplannen per gemeente uitgewerkt.

Uit het RVP vloeien thema’s voort waarvoor portefeuillehouders zijn aangewezen. Voor die onderwerpen bestaan er regionale stuurgroepen of is er een ‘driehoek plus’. Het gaat dan bijvoorbeeld om de stuurgroep ‘RIEC Amsterdam-Amstelland’ of de stuurgroep ‘Zorg en Veiligheid’. Laatstgenoemde heeft betrekking op de programma’s en activiteiten van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (ACvZ). Bij dergelijke overleggen wordt het driehoeksoverleg uitgebreid met een aantal andere bestuurders en/of samenwerkingspartners.

Delen

Oppervlakte 335 km2
Inwoners 1 miljoen
Gemeenten 6
Districten 4
Basisteams 17
 • Aalsmeer
  Amstelveen
 • Amsterdam
  Diemen
 • Ouder-Amstel
  Uithoorn