Voortgang Vorming Nationale Politie

Sinds 1 januari 2013 kent Nederland een nationale politie. De inrichting van de politie staat in grote lijnen omschreven in het inrichtingsplan en het realisatieplan die in december 2012 zijn vastgesteld door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie. De uitvoering van deze plannen hebben een langere periode in beslag genomen en tussentijds zijn er ook herijkingen gedaan. Inmiddels is de vormingsfase afgerond.

Met de vorming van de nationale politie is een complexe personele reorganisatie uitgevoerd met gevolgen voor alle 65.000 politiemedewerkers. Naar de vorming, inrichting en werking van nationale politie zijn diverse (deel)onderzoeken uitgevoerd. De minister van JenV rapporteert twee maal per jaar over de voortgang van de vorming van de Nationale politie aan de Tweede Kamer.

Inrichtingsplan 2012

In december 2012 zijn het inrichtingsplan en het realisatieplan van de Nationale politie door de Minister van Veiligheid en Justitie, na consultatie bij onder andere de regioburgemeesters (zie reactie (pdf, 170 kB) en bijlage (pdf, 116 kB)) vastgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder hebben de regioburgemeesters ook een reactie (pdf, 420 kB) gestuurd op het concept ontwerpplan Nationale politie.

Actualisatie realisatie Nationale politie 2014

In 2013 werd duidelijk dat de hoge veranderambities bij ongewijzigd beleid consequenties zou hebben voor het presterend vermogen van de politie. Dit bleek onder andere uit het rapport ‘Nationale Politie op koers?’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Dit heeft er toe geleid dat medio 2014 het realisatieplan werd geactualiseerd. Prioriteit kwam te liggen bij het in werking brengen van de basisteams en districtsrecherche per januari 2015, conform de afspraken met het bevoegd gezag. Deze aanpassingen hadden de volgende gevolgen voor de planning: het ‘in werking brengen van de organisatie’ zal tot na 1 januari 2015 doorlopen, daarnaast zullen het Politiedienstencentrum en de IV-organisatie beide in 2015, in plaats van in 2014, in werking worden gebracht. De beoogde einddatum van de gehele realisatie eind 2017 bleef ongewijzigd.

Herijking Nationale politie 2015

Op 31 augustus 2015 stuurde de minister het halfjaarlijkse voortgangsbericht aan de Tweede Kamer. Hierin gaf hij aan dat het nodig was de reorganisatie bij te sturen. Dit bleek nodig, nadat hij tweeëneenhalf jaar na de start samen met de nationale politie de balans had opgemaakt. Volgens de minister was door de nationale politie inmiddels veel bereikt. Forse stappen waren gezet bij de vorming van basisteams, districtsrecherches en real-time intelligence centra. Dat gold ook voor de dienstverlening. Voor het verder inrichten van de nationale politie was echter meer tijd nodig. Om de doelen van de nationale politie te realiseren werd die tijd ook gegeven.

Daarnaast kwam er meer ruimte voor de regionale politiechef (en als afgeleide de teamchef) voor lokaal en regionaal maatwerk. Dat gold ook de bedrijfsvoering. De politiechefs kregen meer financieel en personeel mandaat. Na afronding van de reorganisatie werd het de politiechef, die in overleg met het gezag, binnen de kaders, de eenheidsformatie opstelt (NB. de verdeling van de sterkte binnen de eenheid wordt vastgesteld door alle burgemeesters en de hoofdofficier van justitie in de eenheid). Daarnaast werd er gezorgd voor een betere verbinding tussen de bedrijfsvoering en de operaties en werden politiechefs veel meer betrokken bij landelijke keuzes op het gebied van de bedrijfsvoering.

Op 23 november 2015 zond de minister van VenJ een tussenbericht herijking (pdf, 52 kB) aan de Tweede Kamer.

Voortgang vorming Nationale Politie

Gedurende het proces van vorming van de nationale politie stuurde de minister van J&V twee keer per jaar een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer. In december 2017 heeft de minister de tiende en daarmee laatste voortgangsbrief over de vorming van de nationale politie aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief markeert de afronding van de eerste vormingsfase die in 2010 begonnen is. De minister constateert in deze brief dat het geen gemakkelijke weg is geweest. Hij concludeert echter ook dat de energie die door de politiemedewerkers in het vormingsproces is gestopt, vruchten heeft afgeworpen: de politie is beter in staat om als één organisatie te functioneren; de ingrijpende transitie van 26 versnipperde bedrijfsvoeringseenheden naar één landelijk Politiedienstencentrum (PDC) is gerealiseerd, de beheerssystemen van de politieorganisatie zijn ingericht en de politie is in staat om in te spelen op zowel lokale, regionale als landelijke ontwikkelingen. Hiermee komt de eerste vormingsfase tot een afronding. Voor de politie breekt nu de fase aan van doorontwikkelen en verbeteren. 

 

 

Voortgangsberichten minister VenJ over vorming Nationale politie

Bijlagen bij 10e voortgangsbrief

9e Voortgangsbrief en bijlagen

Bijlagen bij 8e voortgangsbrief (november 2016)

Bijlagen bij 7e voortgangsbericht (juni 2016)

Bijlagen bij 6e voortgangsbericht (augustus 2015)