Politiebestel

Het politiebestel omvat het geheel van de organisatiestructuur en het besturingsconcept van de Nederlandse politie. Onder het thema ‘Politiebestel’ vindt u informatie over de inrichting en organisatie van politie en over sturing en verantwoording op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De belangrijkste spelers zijn gemeenteraad, burgemeester, college van burgemeester en wethouders, de regioburgemeester, het OM en de politie.

Het gezag over de politie ligt bij de burgemeester en bij de officier van justitie. Dit betekent dat zij de beslissingsbevoegdheid hebben over de inzet en het optreden van de politie. De burgemeester voert gezag over de politie voor wat betreft de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening. De officier van justitie gaat over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. De verantwoordelijkheid voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de politie ligt bij korpschef. De minister van Justitie en Veiligheid is politiek-bestuurlijk eindverantwoordelijk.

De lokale verbondenheid van de politie is essentieel voor het goed functioneren van de nationale politie. Criminaliteit vindt immers voor het grootste deel op lokaal niveau plaats. De invloed van gemeenten, gemeenteraden en burgemeesters is daarom van groot belang.

Bij de regionale pagina's op deze website is in kaart gebracht hoe de sturings- en overlegstructuur per regio er uitziet. Dit geeft meer informatie over welke overleggen er in iedere regio zijn tussen burgemeesters, het openbaar ministerie en de politie, die gaan over de inzet van de politie.  

Wassenaarse Notitie 

In november 2011 zijn er tussen de regioburgemeesters, de voorzitter van het college van PG's, de toen aankomend korpschef nationale politie en de minister van Justitie en Veiligheid afspraken gemaakt over de sturing door het gezag en de verhouding lokaal, regionaal en landelijk binnen het politiebestel. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Wassenaarse notitie’.

Wassenaarse Notitie (pdf, 116 kB)

Het tweede onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid gaat in op de werking van de Wassenaarse notitie. Dit onderzoek gaat onder meer over de mate waarin het bevoegd gezag zich door de politie in staat gesteld voelt om zijn gezagsrol goed te vervullen.

Tweede onderzoek Inspectie VenJ - Vorming Nationale politie (juni 2014) (pdf, 3.1 MB)