Veiligheidsagenda 2015-2018

De veiligheidsagenda 2015-2018 heeft als doel de integrale samenwerking bij de aanpak van criminaliteit en onveiligheid verder te ontwikkelen. De afspraken in deze landelijke veiligheidsagenda zijn hier ondersteunend aan. In de agenda zijn afspraken gemaakt over de bijdragen van het gezag, de minister en de politie aan de aanpak van de gezamenlijk benoemde veiligheidsthema's. Het gaat immers niet alleen om de strafrechtelijke aanpak, maar ook om gezamenlijk als één overheid maatregelen te treffen die zo effectief mogelijk zijn in de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid. Dit vereist nauwe samenwerking op lokaal niveau tussen politie, openbaar ministerie en gemeenten.

De minister en de gezagen zijn met elkaar overeengekomen dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit, cybercrime, horizontale fraude, kinderporno en high impact crimes onderdeel is van de Veiligheidsagenda. Voor de aanpak van ondermijning, cybercrime, horizontale fraude en kinderporno is evident een landelijke afgestemde aanpak noodzakelijk. Aan deze thema's zijn specifieke meetbare landelijke beleidsdoelstellingen voor de politie gekoppeld (Art. 18 Politiewet 2012). De aanpak van de high impact crimes wordt met name lokaal bepaald. Daarom zijn de gewenste resultaten op woninginbraken, straatroof en overvallen van onderop door de gezagen bepaald en vervolgens landelijk opgeteld tot een gemeenschappelijke ambitie.

Deze landelijke veiligheidsagenda is dan ook complementair aan de lokale veiligheidsagenda's. Dit betekent dat de landelijke agenda zich beperkt tot een aantal thema's die extra aandacht vergen en dat de afspraken zodanig zijn geformuleerd dat er substantiële ruimte blijft in de beschikbare politiecapaciteit voor het realiseren van regionale en lokale afspraken en ambities ten aanzien van de politie-inzet.

Ook andere partners zijn hierbij noodzakelijk, waarbij ook een goede aansluiting tussen de zorg- en strafrechtketen en tussen ZSM en de Veiligheidshuizen van groot belang is. Belangrijke voorwaarden hiertoe zijn, naast ruimte voor lokale regie en maatwerk, het samen kiezen en strategie bepalen. Om dit te kunnen realiseren zal geïnvesteerd worden in het verbeteren van de informatiedeling en het gezamenlijk analyseren van die informatie. Op landelijk niveau zal door het ministerie van Justitie en Veiligheid afstemming worden gezocht met andere departementen en brancheorganisaties die een rol spelen bij de aanpak van de in deze agenda opgenomen veiligheidsthema's. Voor de uitvoering van deze agenda is het van belang dat alle betrokken partijen voldoende capaciteit, kennis en kunde inzetten, zodat tot goede resultaten gekomen kan worden. Voor de politie is hiervoor de realisatie van het inrichtingsplan een belangrijke randvoorwaarde.

Meer informatie