Wetgeving

Op deze pagina vindt u relevante wetgeving aangaande de politie en reacties van de regioburgemeesters op wetgeving die bij hen ter consultatie is gelegd.

Politiewet 2012

De Politiewet 2012 trad op 1 januari 2013 in werking. De wet regelt de organisatie en het beheer van de politie in Nederland. De Politiewet omschrijft de taak van de politie als volgt:

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (Politiewet 2012, artikel 3).

Herpositionering politieacademie

De wet heeft tot doel de kwaliteit van het politieonderwijs te borgen met behoud van de onafhankelijke positie van de Politieacademie. De civiele diploma-erkenning en aansluiting bij het reguliere onderwijs van het politieonderwijs blijven gewaarborgd.

In de wet is het college van bestuur van de Politieacademie vervangen door een directeur, bijgestaan door een plaatsvervanger. Ook de raad van toezicht is komen te vervallen. De sterkte en middelen van de Politieacademie zijn ondergebracht bij de nationale politie.

Het wetsvoorstel (pdf, 85 kB) is op 16 februari 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2016 als hamerstuk afgedaan.

Reactie Regioburgemeesters op concept wetsvoorstel d.d. 30 januari 2014

Regeling toezicht arrestantenzorg politie

De minister van VenJ legde de conceptregeling toezicht arrestantenzorg ter consultatie voor bij de Regioburgemeesters. Het besluit is 8 juni 2015 gepubliceerd in het Staatsblad.

Wijziging regeling klachtbehandeling politie

De minister van VenJ legde de wijziging van de regeling klachtbehandeling politie voor ter consultatie bij de Regioburgemeesters. Deze vonden de klachtbehandeling onvoldoende onafhankelijk en gaven de minister suggesties ter verbetering.

Op 1 december 2014 is de gewijzigde regeling klachtbehandeling (pdf, 597 kB) in werking getreden. Hierin is (conform de wens van de Regioburgemeesters) de procedure voor de benoeming van de leden van de klachtencommissie veranderd.

In deze regeling is (conform de suggestie van de regioburgemeesters in de consultatie) vastgelegd dat de leden van de klachtencommissie benoemd worden door de minister van Justitie en Veiligheid, op gezamenlijke aanbeveling van de regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie.

Links