Openbare orde, maatschappelijke onrust en zorg

In het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie spreken de minister van Veiligheid en Justitie, de regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de korpschef periodiek over de aanpak van veiligheidsproblemen.

Veiligheidsproblemen kunnen op meerdere manieren aangepakt worden. Door bijvoorbeeld problemen bij kwetsbare personen vroeg te signaleren en bij de kern aan te pakken kan veel leed en hoge maatschappelijke kosten op gebied van overlast en criminaliteit worden voorkomen. Zorg wordt daarbij gekoppeld aan veiligheid.
Het vroegtijdig signaleren en de vinger aan de pols is ook van belang bij maatschappelijke onrust. De druk in Nederland neemt toe. Enerzijds zien we groeiende steden en anderzijds een krimpend platteland. Elk met z’n eigen gevolgen. In de steden nemen de verschillen tussen inwoners toe in afkomst, leeftijd, opleidingsniveau en welvaart.  Daarnaast hebben internationale ontwikkelingen zoals de onrust in grote delen van de wereld, de komst van IS en het daarmee samenhangende vluchtelingenvraagstuk gevolgen voor zowel steden als dorpen. De burgemeester speelt daarbij een belangrijke rol, aangezien hij op grond van artikel 172 Gemeentewet belast is met de handhaving van de openbare orde in zijn gemeente. De afgelopen decennia zijn de bevoegdheden van het openbaar bestuur toegenomen. Aan de burgemeesters zijn tal van nieuwe bevoegdheden toegekend