Zorg en veiligheid

Criminaliteit en overlast worden meer en meer bestreden door een betere verbinding te leggen tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein. Door bijvoorbeeld problemen bij kwetsbare personen vroeg te signaleren en bij de kern aan te pakken, kan veel leed en hoge maatschappelijke kosten op gebied van overlast en criminaliteit worden voorkomen.

Het gaat hierbij ook om het voorkomen van recidive. Door een op maat gemaakte aanpak waarbij straf en zorg hand in hand gaan kunnen overlast, geweld en criminaliteit terug worden gedrongen. Steeds meer staat de persoons- en contextgerichte aanpak centraal.

In het LOVP wordt gesproken over die onderdelen van de aanpak waar landelijke afstemming voor nodig is. Aandachtspunt is daarbij specifiek de rol van de politie en die onderdelen die de gezagsrol van de burgemeester raken. Aandacht is er in dit kader voor de aanpak van verwarde personen, de aanpak van jeugdcriminaliteit, radicalisering, huiselijk geweld en kindermishandeling, voor de ontwikkeling van de veiligheidshuizen en voor het oplossen van knelpunten in het kader van informatiedeling. Daarnaast willen de regioburgemeesters  nadrukkelijk betrokken zijn bij beleidsontwikkeling rond de persoonsgebonden aanpak op landelijk niveau om er voor te zorgen dat dit beleid de lokale/regionale aanpak ondersteunt.

De landelijke stuurgroep zorg en veiligheid

De landelijke stuurgroep zorg en veiligheid is een informeel platform dat tot doel heeft om de samenwerking aan te jagen en te versterken rond onderwerpen waar sociaal domein, zorg, veiligheid en strafrecht elkaar ontmoeten. Leden zijn onder andere VNG, politie, ministeries van J&V en SZW, OM, de Nederlandse GGZ, Reclassering Nederland en Veilig Thuis.

Psychische klachten, verslaving, gedrag met risico’s voor zichzelf en/of de omgeving: veel Nederlanders kampen met een opeenstapeling van problemen met een zorg- én veiligheidscomponent. Betere samenwerking helpt om hun kwaliteit van leven te verbeteren en leidt tot minder overlast en veiligheidsproblemen. Om deze samenwerking te versterken, stelde de landelijk stuurgroep zorg en veiligheid meerjarige ambities op in De Landelijke Agenda Perspectief 2025.

Meer informatie