Voorbereiding nieuwe Veiligheidsagenda 2022-2025

7 december 2021

Tenminste eenmaal in de vier jaar stelt de minister van Justitie en Veiligheid de Veiligheidsagenda vast. Dit is een verplichting vanuit de Politiewet. In deze agenda staan de landelijke beleidsdoelstellingen ten aanzien van de taakuitvoering van de politie. Deze doelen dienen altijd meegewogen te worden door het gezag bij de inzet van de politie. En het zijn doelen die zich richten op vraagstukken die landelijk of internationaal spelen, die (eenheids)overstijgend zijn en/ of waar afstemming in de aanpak of specifieke expertise op landelijk niveau voor nodig is. 
De landelijke doelen zijn complementair aan de lokale- en regionale veiligheidsplannen en laten ruimte aan het lokale gezag om keuzes te maken ten aanzien van de taakuitvoering van de politie.

In de huidige Veiligheidsagenda 2019-2022 staan kwantitatieve en kwalitatieve doelen beschreven op het gebied van onder meer de aanpak ondermijning, cybercrime en mensenhandel. De voortgang op de Veiligheidsagenda, en daarmee het bereiken van de doelen, komt met regelmaat terug op het LOVP.

De cijfers van de Veiligheidsagenda t/m augustus 2021 laten over het algemeen positieve resultaten zien. De meeste ambities worden gehaald. De resultaten op High Tech Crime lopen wat achter, reden hiervan is dat dit type onderzoeken in complexiteit is toegenomen waardoor dit meer tijd vraagt. Online seksueel kindermisbruik blijft een aandachtspunt, de gespecialiseerde teams hebben te maken met onderbezetting en de COVID-crisis speelt een rol.  

Het opstellen van een nieuwe Veiligheidsagenda is de verantwoordelijkheid van de minister van JenV. Dit doet hij in samenspraak met de regioburgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie. Het ministerie is inmiddels gestart met het proces om te komen tot een nieuwe Veiligheidsagenda voor de periode 2023 – 2026.

Tijdens het LOVP van 29 november 2021 is door de deelnemers een aantal uitgangspunten vastgesteld voor deze nieuwe Veiligheidsagenda. De belangrijkste punten zijn:

  • De onderwerpen c.q. thema’s in de Veiligheidsagenda dienen gekozen te worden tegen de achtergrond van de prioriteiten en investeringen uit het komende Regeerakkoord, het Position Paper Politie en de Strategische agenda van de regioburgemeesters. De regioburgemeesters gaan op basis van deze Strategische Agenda een prelude aan de minister aanbieden. Deze prelude dient als inbreng voor de nieuwe Veiligheidsagenda vanuit de regioburgemeester.
  • In navolging van de ambities uit de Strategische Agenda is de inzet om in de nieuwe Veiligheidsagenda ook rekening te houden met maatschappelijke trends en ontwikkelingen die de komende jaren van invloed zullen zijn op het werk in binnen het OOV (Openbare Orde en Veiligheid) domein. Hiermee krijgt de nieuwe Veiligheidsagenda een bredere scope dan de huidige Veiligheidsagenda.
  • Tot slot is als uitgangspunt meegegeven dat er, naast kwantitatieve doelen, ook gekozen wordt voor sterke kwalitatieve doelstellingen met duidelijke monitor afspraken.

Naar verwachting zal in het LOVP van februari 2022 gesproken worden over de keuzes van de inhoudelijke thema’s die in de nieuwe Veiligheidsagenda een plaats zullen krijgen.