Strategische agenda regioburgemeesters 2022-2025

7 december 2021

De regioburgemeesters hebben een strategische agenda voor de periode tot 2025 opgesteld. De agenda bevat de thema’s en ambities die de komende jaren de koers bepalen. Deze richt zich op de doorontwikkeling van een toekomstbestendige politieorganisatie, op basis waarvan zij optimaal kan bijdragen aan veiligheidsvraagstukken. Veiligheidsvraagstukken die voortkomen uit maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de politie een essentiële - maar niet als enige - rol heeft te vervullen. Input is opgehaald bij de burgemeesters en hun samenwerkings­partners. De inhoudelijke koers uit het gezamenlijke position paper Politie van morgen en overmorgen is leidend, aangevuld met de strekking uit diverse onderzoeken en beleidsstukken die huidige en toekomstige ontwikkelingen duiden.

De regioburgemeesters hebben een gezamenlijk doel voor ogen: bijdragen aan veiligheid door een verdere investering in en ontwikkeling van een toekomstbestendige politieorganisatie. De focus ligt als vertegenwoordiger van het gezag over de politie in beginsel op de inzet en ontwikkeling van de politieorganisatie. Naast de wettelijk verplichte onderwerpen zoals het spreken over de politiebegroting, willen de regioburgemeesters daarbij meer ruimte maken voor het vroegtijdig bespreken van koers en richting van de politie én daaraan gerelateerde veiligheidsonderwerpen met hetzelfde doel voor ogen: de politie van overmorgen. Het is aan de regioburgemeesters om namens de regio’s het lokale bij het landelijke te brengen en tegelijkertijd als sterk collectief te acteren. Zij vertegenwoordigen het belang van de regionale achterban. Daar ligt het gezag.

Diverse trends, maatschappelijke ontwikkelingen en aanbevelingen volgen uit onderzoeken en visiedocumenten. De gedestilleerde thema’s zijn onder te verdelen in veiligheidsvraagstukken, de doorontwikkeling van de samenwerking in het politiebestel en het investeren in een toekomstbestendige politieorganisatie.

Als veiligheidsvraagstukken springen de onderwerpen ondermijning, cybercrime en digitale (on)veiligheid en de snel veranderende samenleving er duidelijk uit. Kenmerkend voor de doorontwikke­ling van het bestel zijn de beweging naar meer lokale ruimte en flexibiliteit voor de politie en een toekomstbestendige en maatschappelijk effectieve financiering van politie en de keten. Een toekomstbestendige politie vraagt om kwalitatief en kwantitatief toege­rust te zijn op de jaren die komen en te kunnen anticiperen op komende uitdagingen. Voor de regioburgemeesters is de aanwezigheid van politie in de wijk en haar informatiepositie de belangrijkste kracht van de politie.

In de strategische agenda zijn de thema’s en ambities binnen de drie beschreven hoofdnoemers verder uitgewerkt. De strekking is samengevat in een visual.