Inzetbaarheid politie: rapport Algemene Rekenkamer

19 februari 2020

De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar de inzetbaarheid van politie en heeft onderzocht of de landelijke politietop over voldoende informatie beschikt om haar medewerkers op een goede manier te kunnen verdelen over organisatieonderdelen en de juiste prioriteiten te kunnen stellen in het takenpakket van de politie. Op 18 februari bood zij haar rapport aan de Tweede Kamer aan.

Uit de analyse blijkt dat politiemensen gemiddeld genomen 71,4% van hun tijd inzetbaar zijn. De rest van de tijd kunnen ze niet worden ingezet vanwege verlof, ziekteverzuim en het volgen van opleidingen. Dit cijfer varieert van basisteam tot basisteam. De inzet­baarheid van alle basisteams varieert van 64,4% tot 77,8%. Wezenlijke politietaken als het bieden van noodhulp, handhaving van de openbare orde, inzet van de wijkagent en de openstelling en bemensing van het politiebureau staan onder druk.

De ARK concludeert dat de landelijke politietop geen adequaat en eenduidig zicht heeft op de mate waarin er voldoende toegerust personeel binnen de organisatie aanwezig is om dergelijke besluiten optimaal te kunnen nemen. De praktijk is dat inzetbaarheid en inplanbaarheid ongelijk verdeeld zijn tussen eenheden en basisteams. Hierdoor komt de politie in bepaalde gebieden in de knel bij het uitvoeren van de vele politietaken. De Algemene Rekenkamer heeft diverse aanbevelingen opgenomen aan de minister van Justitie en Veiligheid als kadersteller en beheerder van de politie. De Korpschef reageert dat er binnen de politie op alle niveaus zicht op de aanwezigheid van personeel is om de op dat niveau gewenste sturing te kunnen doen. De indruk dat er teveel informatie mist voor afgewogen keuzes onderschrijft hij niet. Wel geeft de korpschef aan dat verbeteringen mogelijk zijn op het terrein van informatievoorziening en het sturen op capaciteit, hij herkent tegen die achtergrond veel van de door de ARK gedane aanbevelingen. De minister schrijft dat de aanbevelingen de aanpak van de korpschef gericht op de versterking van het capaciteitsmanagement ondersteunen. De korpschef zal daarbij bijzondere aandacht te besteden aan eenduidige terminologie, het benutten van informatie over inzetbaarheid en inplanbaarheid voor sturing op de verschillende niveaus, en het beter betrekken van inzetbaarheid en inplanbaarheid bij het maken van keuzes over de politie-inzet door de lokale driehoek.

Nieuwsbericht Politie ter plaatse. Sturing op inzetbaarheid en planbaarheid verdient verbetering

Nieuwsbericht Korpsleiding heeft incompleet beeld van politiesterkte

Rapport Politie ter plaatse, PDF 72 pag. (11 februari 2020)

Reactie minister van JenV op het rapport Politie ter plaatse

Reactie korpschef op het rapport Politie ter plaatse

Tabel bij de brief van de korpschef aan de Algemene Rekenkamer