Korte terugkoppeling LOVP 14 februari 2022

21 februari 2022

In het LOVP van 14 februari spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, over de verbinding met de samenleving en hoe de politie en het bestuur daarin kunnen samenwerken. Daarnaast werden de actualiteiten doorgenomen en is een stap gezet in het opstellen van de veiligheidsagenda.

Polarisatie en verbinding met de samenleving

De burgemeesters heetten de minister van harte welkom in hun midden en daarbij overhandigde Femke Halsema de strategische agenda van de regioburgemeesters als uitnodiging voor nader overleg. Er werd gestart met een gedachtewisseling over wat de maatschappelijke onrust voedt om vervolgens in te gaan op elementen die juist zorgen voor verbinding en de trend van polarisatie kunnen doorbreken. Hans Boutellier van Verwey-Jonker leidde het thema in bracht het belang van de dialoog, wederkerigheid in relaties tussen overheid en burger en normering (niet alleen repressief/strafrechtelijk, maar ook door publieke stellingname) onder de aandacht. René van Eck (Eenheid Den Haag) gaf een indringend beeld van de verharding van het verbale en fysieke geweld en wat dit doet met de politieorganisatie. Hij hield een pleidooi om de samenwerking tussen de eenheden en gemeenten verder te verbreden en kennis uit te wisselen en zo de verbinding te versterken. Activiteiten en doelstellingen op dit onderwerp worden verder uitgewerkt, indien deze als prioriteit wordt opgenomen in de Veiligheidsagenda.

Actualiteiten

De leden spraken over de uitwerking van het regeerakkoord, de sturing op de ondermijningsaanpak en regionale versterkingsgelden en over de stand van de CAO-besprekingen. Ten aanzien van de 200 miljoen euro op het regeerakkoord voor de politie gaven zij aan dat dit wat hen betreft besteed moet worden om de basis op orde te brengen bij de politie, zoals ook in het eerder verschenen P/M-onderzoek en de validatie van Van Ginkel naar voren kwam. De regioburgemeesters vroegen de minister om urgente problematiek te adresseren van zwaar materieel dat als dwangmiddel wordt ingezet door demonstranten. 

Veiligheidsagenda

De thema’s die het Ministerie, het Openbaar Ministerie en de Regioburgemeesters hebben ingebracht voor de nieuw op te stellen Veiligheidsagenda kwamen kort aan bod. De regioburgemeesters wezen op de onderbezetting bij de politie en pleitten voor terughoudendheid in het aantal doelstellingen. Dit geeft maximaal ruimte voor lokale afwegingen en doet recht aan de situatie van overbelaste basisteams. Realiteitszin is daarmee essentieel in een nieuwe veiligheidsagenda. De door de regioburgemeesters benoemde thema’s zijn: verbonden samenleving, ondermijning en cybercrime/digitale criminaliteit.