Opdracht tot een nieuwe verdeelsystematiek voor politiesterkte van start

5 maart 2024

Op 3 oktober 2022 verzochten de Regioburgemeesters en het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie de minister om te komen tot een herijking van het Herziene Budgetverdeelsysteem (HBVS) voor de politie. Aanleiding voor dit verzoek is de breed gedeelde conclusie dat het HBVS verouderd is, niet bedoeld is om sterkte mee te verdelen maar bedoeld is voor de verdeling van budget, en niet meer geactualiseerd is sinds deze in gebruik is genomen.

In de afgelopen periode heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden waarmee de opdracht tot het ontwikkelen van een nieuwe verdeelsystematiek voor het verdelen van politiesterkte tussen de politie-eenheden is verleend aan het bureau Andersson Elffers Felix (AEF). AEF heeft de nodige ervaring bij de politie en met het ontwikkelen van verdeelsystemen.

Met ingang van 14 januari 2024 is AEF gestart met de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De komende maanden zal via verschillende fasen worden toegewerkt naar een nieuwe systematiek die actueel, dynamisch, objectiveerbaar en transparant is. Bruikbare onderdelen van HBVS worden meegenomen in de ontwikkeling van de vernieuwde verdeelsystematiek. Daarbij zal ook worden gekeken hoe werklast nadrukkelijker een rol kan spelen. Belangrijk daarbij is dat de politie op basis van haar professionaliteit een grote bijdrage zal leveren hieraan en de eenheden goed betrekt in de ontwikkeling van een vernieuwd systeem.

De looptijd voor de opdracht is in eerste instantie gepland tot september 2024. De Regioburgemeesters zijn vertegenwoordigd in begeleidingscommissie en de stuurgroep. In de vergaderingen van 22 april, 10 juni en 30 september wordt de voortgang besproken in het LOVP.