Korte terugkoppeling LOVP 11 april 2022

19 april 2022

In het LOVP van 11 april spraken de deelnemers, waaronder de (regio)burgemeesters, onder meer over de uitwerking van het regeerakkoord ten aanzien van de politie, de verdeling tussen de eenheden van extra agenten, de Veiligheidsagenda en het Team Openbare Orde Inwinning (TOOI). Ook werd de jaarverantwoording van de politie over 2021 en het addendum van de meerjarige aanschrijving voor de politie besproken. Daarbij was veel waardering voor alle agenten die in lastige omstandigheden hebben kunnen bijdragen aan de goede resultaten die de politie als geheel heeft behaald in een bijzondere en ingewikkelde periode voor de politie. Tot slot was er een presentatie over het reputatie- en vertrouwensonderzoek naar de politie.

Regeerakkoord en verdeling agenten

De minister schetste het proces dat doorlopen wordt om te komen tot een goede besteding van de 200 miljoen extra voor de politie. Eerder sprak men in het LOVP af dat dit geld naar het fundament van de politie moet gaan om te zorgen dat financiële knelpunten uit het verleden opgelost kunnen worden. Afgesproken is dat meer uitgewerkte plannen tijdig worden besproken met de gezagen in het LOVP, omdat er nog keuzes gemaakt moeten worden. Ondanks de hoeveelheid geld die gereserveerd is in het regeerakkoord, lost dit niet alle bestaande problemen op in de politieorganisatie.

Voor de verdeling van extra agenten tussen de eenheden als gevolg van de motie Hermans c.s. bij de Algemene Politieke Beschouwingen, komt een nieuw voorstel naar het LOVP dat recht doet aan alle eerder afgesproken uitgangspunten. Daarnaast is herbevestigd dat de verdeling tussen de eenheden aan de minister is in besluitvormende zin, maar dat de verdeling binnen de eenheden aan de gezagen in de eenheid is.

Ook is gesproken over de norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners. De (regio)burgemeesters hebben aangegeven dat het te eenvoudig is om dit als een statistische exercitie aan te vliegen, wat nog al eens lijkt te gebeuren. Zij wezen op het feit dat ruimte voor maatwerk bij complexere wijken en buitengebieden nodig is en zal blijven bestaan. Tegelijkertijd wezen zij op het voorkomen van het geïsoleerd benaderen van de wijkagent: er zijn veel meer agenten elke dag bezig ten dienste van de wijk. Het sluiten van politiebureaus vermindert soms wellicht de zichtbaarheid van politie maar niet de aanwezigheid. Tot slot ervaren zij wel een knelpunt in de daadwerkelijke bezetting in de basisteams als gevolg van krapte bij de politie en grote druk op sommige onderdelen. Bijvoorbeeld door de grote inzet op bewaken en beveiligen dat ten koste van de basisteams gaat en de druk op de noodhulp die ervoor zorgt dat agenten voor de wijk daar ingezet moeten worden om roosters rond te krijgen.

Tot slot is aangegeven dat er zorgen leven over het werven van nieuwe agenten. Lukt het om de klassen bij de politieacademie gevuld te houden? Aangegeven is dat dit de aandacht heeft vanuit politie, waarbij ook bezien wordt hoe uitval tijdens de opleiding verminderd kan worden.

Veiligheidsagenda

Ten aanzien van de Veiligheidsagenda is afgesproken dat aan de reeds eerder vastgestelde thema’s (cyber/digitale veiligheid, polarisatie/verbinding met de samenleving en ondermijning) het thema mensenhandel wordt toegevoegd. Verder is afgesproken dat het maatschappelijk belang van de aanpak van milieucriminaliteit wordt benoemd in de Veiligheidsagenda zonder er specifieke doelstellingen aan te koppelen. Voor online seksueel kindermisbruik is afgesproken dit wederom een plaats te geven onder de noemer cybercrime. De (regio)burgemeesters pleitten voor terughoudendheid in het aantal doelstellingen op de thema’s vanwege de krapte bij de politie. Het geeft daarnaast ook maximaal ruimte voor lokale afwegingen en bescherming voor de overbelaste basisteams.

TOOI

Ten aanzien van de informatie-inwinning in het openbare orde domein is afgesproken dat in alle eenheden presentaties zullen worden gehouden over het Team Openbare Orde Inlichtingen. Op die wijze moet meer bekendheid ontstaan met het werk en de werkwijzen van dit team dat onder gezag van de burgemeester opereert. Daar kan ook besproken worden hoe controle en toezicht verder zou kunnen worden vormgegeven.

Reputatie- en vertrouwensmonitor

Een korte presentatie werd gehouden over het onderzoek naar vertrouwen in de politie. Het vertrouwen in de politie is onverminderd hoog. Wel zijn er verschillen zichtbaar in een specifieker onderzoek onder Nederlanders met een niet westerse migratieachtergrond. Daar scoort de politie lager. De verbeterpunten zitten met name in het nabij zijn en blijven als politie. In verbinding blijven staan met de samenleving is de grootste opdracht voor de politie, waar blijvend in moet worden geïnvesteerd.