Korte terugkoppeling LOVP 1 maart 2021

8 maart 2021

In het LOVP van 1 maart 2021 is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, de overdracht van eigen beheerde ICT-omgevingen naar het PDC, het team Openbare Orde Inlichtingen, de ontwikkelagenda Intelligence, sterkteverdeelsystematiek en een aantal actualiteiten.

Evenementen

De korpschef heeft aandacht gevraagd voor de gevolgen van het organiseren van grootschalige evenementen in relatie tot de politiecapaciteit als de coronamaatregelen weer worden versoepeld. De regioburgemeesters hebben aangegeven de druk en ingewikkelde omstandigheden waaronder politie haar werk uitvoert, te zien. Daar is ook waardering voor uitgesproken. Men is momenteel sowieso terughoudend met evenementen, maar dit gesprek dient vooral ook in de regionale eenheden en driehoeken plaats te vinden.

Inzetbaarheid en roosterdruk GGP

Het landelijke plan dat de regionale plannen moet faciliteren om de acute roosterdruk te verlichten in de GGP wordt inhoudelijk op 19 april in het LOVP besproken, omdat dit nog niet gereed is. De politie maakt onderscheid tussen korte termijn maatregelen (19 april op de agenda) en middellange en lange termijn maatregelen (die moeten voor de zomer bekend zijn). Door de regioburgemeesters is aangegeven dat de uitvoering van de regionale plannen niet moet wachten op het landelijke plan. De maatregelen kunnen en moeten snel worden ingevoerd. Het landelijke plan is bedoeld om de regionale plannen te faciliteren. Het moet ook rekening houden met verschillen in de regionale situaties en de in het verleden gemaakte keuzes in de inrichting van de eenheden. Van belang is ook de balans met de opsporing in het oog te houden. Ook hebben de regioburgemeesters aangegeven dat men snel aan de slag moet gaan met de invoering van de 2% bandbreedte voor de regionale eenheden (meer ruimte in de eenheden om personeel en materieel uit te wisselen in de begroting).

Eigen Beheerde Omgevingen

De regioburgemeesters vonden de voorgestelde werkwijze en financiële vertaling om de eigen beheerde omgevingen uit de regionale eenheden onder te brengen bij het PDC geen schoonheidsprijs verdienen, maar een beter alternatief is niet voorhanden. Zij zijn akkoord gegaan met het starten van de overheveling van werk en middelen, waarbij na anderhalf jaar geëvalueerd wordt of er echte onevenwichtigheden ontstaan in de verrekeningssystematiek en hoe deze te vereffenen.

Team Openbare Orde Inlichtingen

De regioburgemeesters erkennen de noodzaak van een vorm van controle en toezicht op dit voor de openbare orde belangrijke onderdeel van de politieorganisatie. Zij denken graag mee over de uitwerking van een lichte, maar gedegen governance. Ze zijn akkoord met een verkenning van de juridische verankering om de politie ook in de toekomst goed beslagen ten ijs te laten blijven komen. De regioburgemeesters hebben tot slot aandacht gevraagd voor de specifieke rol van de locoburgemeesters in dit vraagstuk.

Ontwikkelagenda Intelligence

De regioburgemeesters hebben met waardering kennisgenomen van de gehouden presentatie. Er is aandacht gevraagd voor:

  • het samen verder vormgeven met wetenschap en bedrijfsleven van de intelligencepositie;
  • de uitvoeringsagenda die de ambities mogelijk moet maken;
  • structurele middelen die benodigd zijn;
  • balans tussen de lokale en de landelijke informatiepositie.

Sterkteverdelingssystematiek

De regioburgemeesters zijn eerder akkoord gegaan met de beweging om, indien er extra (niet gelabeld) geld vrijkomt voor meer politie, eerst de aspiranten uit de sterkte te halen en die bestaande formatie in de eenheden om te zetten in volledig opgeleide agenten. Iedereen heeft daar enorme baat bij. Rond het tijdpad waarin aspiranten uit de sterkte gehaald kunnen worden (in relatie tot de middelen die daarvoor benodigd zijn) wordt voor de volgende vergadering een helder beeld geschetst. Men wil echter niet dat het vraagstuk rond een nieuwe verdeelsystematiek van tafel verdwijnt. Op termijn moet daar naar gekeken worden, voor het geval dat er in de toekomst mogelijkheden komen om de sterkte verder uit te breiden. 

Tot slot

Een tweetal zaken is kort aan de orde geweest. Het betrof de inzet van politie bij de avondklokrellen. Daarbij heeft de politie aangegeven dat men bezig is een leerevaluatie op te laten stellen. Deze zal te zijner tijd gedeeld worden met het LOVP. Verder is gesproken over de inzet richting een nieuw kabinet. Op basis van het gezamenlijke position paper bereidt het departement een aantal fiches voor ten behoeve van de formatietafel. Het nog nader te bespreken onderzoek naar personeel en materieel bij de politie zal openbaar worden en is in lijn met hetgeen in het position paper verwoord is, zo liet de minister weten. Tot slot is besloten om de inzet voor de kabinetsformatie in het volgende LOVP terug te laten komen.