Korte terugkoppeling LOVP 10 februari 2020

18 februari 2020

In het LOVP van 10 februari jl. is onder andere over de volgende onderwerpen gesproken: bewaken en beveiligen, de inzetbaarheid van de politie, het veiligheidsbeeld, de jaarwisseling, de herijking van de landelijke veiligheidsagenda, de taskforce capaciteit, hoger en anders opgeleiden, het WODC-onderzoek en tot slot over ondermijning en de planning richting de Voorjaarsnota.

Bewaken en beveiligen
Er is door de korpschef een update gegeven over de inzet ten aanzien van bewaken en beveiligen. Op korte termijn wordt nog geen verlichting van de inzet uit de basisteams verwacht. Structurele financiering is een belangrijk aandachtspunt, ook richting de Voorjaarsnota om te komen tot het verminderen van de druk op de eenheden.

Inzetbaarheid van politie
Half februari verschijnt een rapport van de Algemene Rekenkamer over inzetbaarheid bij de politie. Afgesproken is dit rapport waarvan de inhoud nu nog niet openbaar is, te bespreken in het volgende LOVP.

Veiligheidsbeeld
Ten aanzien van het veiligheidsbeeld heeft de korpschef een korte toelichting gegeven. Eén van de zorgpunten is jeugd en het bezit (en gebruik) van messen. De regioburgemeesters hebben gesuggereerd ook OCW hierbij te betrekken vanuit het programma veiligheid in en rond scholen. Ook is de aanpak van online-fraude aan de orde geweest. Oproep van de regioburgemeesters aan de minister is om een gesprek te organiseren met een aantal grote online-aanbieders en eventueel tot een convenant te komen, zoals eerder ook met Marktplaats is gebeurd.

Jaarwisseling
Een terugblik op de jaarwisseling was aanleiding om ook te spreken over het voornemen om tot een vuurwerkverbod te komen. De regioburgemeesters hebben aangegeven blij te zijn met de gezette stappen. Handhaving op vuurwerk afkomstig uit het buitenland blijft een aandachtspunt. Ook moet men goed kijken naar het aspect van handhaafbaarheid. Afgesproken is dat in september dit onderwerp nogmaals wordt geagendeerd, waarbij onder andere de aspecten ‘samenwerking buitenland’, ‘sluiten van woningen bij vondst zwaar vuurwerk’ en ‘preventief fouilleren’ aan bod komen.

Herijking landelijke veiligheidsagenda
Er zijn afspraken gemaakt om het komende half jaar tot een herijking van de landelijke veiligheidsagenda te komen, waarbij is uitgesproken dat dit om het verminderen dan wel neerwaarts bijstellen van de gemaakte afspraken gaat. De eenheidschefs krijgen een belangrijke rol om tot dit voorstel te komen. Dit voorstel komt terug in het LOVP van juni.

Taskforce capaciteit
De werkzaamheden van de taskforce capaciteit zijn door de korpschef toegelicht. De focus gaat uit naar een versnelling van het onderwijs, waarbij de inzetbaarheid vergroot wordt. De regioburgemeesters hebben aangegeven een dergelijke lijn positief te vinden, maar het essentieel te vinden dat de Politieacademie hier achter staat en de kwaliteit behouden blijft. Ook de belasting op de politieorganisatie van de begeleiding van nieuwe aspiranten in de praktijk is een aandachtspunt in het vervolg.

Hoger en anders opgeleiden
Ten aanzien van het onderwerp hoger en anders opgeleiden in de gebiedsgebonden politiezorg hebben de regioburgemeesters aangegeven dat zij vinden dat concrete maatregelen en realisatie lang op zich laat wachten en het van belang te vinden dat het ook echt om versterking moet gaan in het wijkwerk en de kwalitatieve versterking niet allemaal naar leiding en coördinatie moet gaan.

WODC-onderzoek
Naar aanleiding van het WODC-onderzoek naar sterkteverdeling is afgesproken dat er een nieuw model voor nieuwe sterkte moet komen dat vooral pragmatisch ingestoken moet worden (in de plaats van het huidige (H)BVS). Deze opdracht moet gezamenlijk binnen de politieorganisatie belegd worden, de regioburgemeesters willen daar een aantal kaders voor meegeven. Aangegeven is daarnaast dat de gezamenlijke ambitie moet zijn om de komende jaren aspiranten uit de sterkte te halen.

Ondermijning en de plannen richting de Voorjaarsnota
Over ondermijning en de plannen richting de Voorjaarsnota wordt op 9 maart a.s. apart besluitvormend gesproken. Er is kort over de preventieve aanpak van gedachten gewisseld, waarbij aangegeven is dat in het kader van ondermijning de focus zou moeten liggen op het voorkomen van nieuwe jonge aanwas en het doorbreken van startende criminele carrières. Verder hebben de regioburgemeesters aangegeven dat middelen voor bewaken en beveiligen essentieel zijn. Verder is aangegeven dat de incidentele middelen uit het ondermijningsfonds structureel gemaakt moeten worden, ook om te voorkomen dat er straks concurrentie gaat ontstaan in plaats van synergie met de andere ontwikkelsporen uit de brede aanpak tegen ondermijnende criminaliteit (de oprichting van het MIT en preventie/wijkenaanpak). Tot slot is op voorhand aangegeven dat de relatie tussen het in te richten MIT en het bestuur (lokaal bestuur, RIECs) en de bestuursrechtelijke aanpak goed gelegd moet worden, waarbij ook aandacht moet zijn voor de informatiedeling binnen de gehele keten.