Bijzondere extra maatregelen Bewaken en Beveiligen

15 oktober 2019

Op 18 september jl. werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum doodgeschoten in Amsterdam. Het schokt de Regioburgemeesters dat een advocaat in uitoefening van zijn functie is geliquideerd.
De -zeer begrijpelijke- bijzondere extra maatregelen onttrekken momenteel politiecapaciteit uit basisteams en regionale eenheden. Deze maatregelen lijken voor langere duur noodzakelijk te zijn. De gevolgen zien we direct lokaal, door de afnemende beschikbaarheid van blauw in de wijken.

De regioburgemeesters steunen de minister in zijn opvatting dat extra maatregelen nodig zijn en verzoeken tegelijkertijd om een structurele oplossing die de lokaal inzetbare politiecapaciteit zoveel mogelijk ontlast. Hierover stuurden zij op 11 oktober jl. een brief aan de minister van Justitie en Veiligheid.

De minister ging daar in zijn brief aan de Kamer van 14 oktober jl. nog niet op in.
In het LOVP van 28 oktober aanstaande zullen de regioburgemeesters de consequenties van de landelijke inzet en de lokale impact van de beveiligingsopdracht bespreken met de minister, de procureur-generaal en de korpschef.

Brief van de Regioburgemeesters aan Ministerie van JenV over bewaken en beveiligen (11 oktober 2019)

Brief van Ministerie van JenV aan de Tweede Kamer over de stand van zaken naar aanleiding van verzoek tijdens Regeling van Werkzaamheden van 18 september 2019 (14 oktober 2019)