Korte terugkoppeling LOVP 16 september 2019

25 september 2019

In het LOVP van 16 september is onder andere gesproken over het Algemeen Overleg Politie op 5 september, Prinsjesdag, het rapport “De Achterkant van Amsterdam”, cybercrime, de strategische doorontwikkeling van de politie en het stroomstootwapen.

AO Politie
De minister blikte terug op het Algemeen Overleg van 5 september. Er was terecht veel aandacht voor geweldsincidenten tegen politieagenten en over de behoefte aan een brede uitrusting met een stroomstootwapen. Het onderwerp integriteit werd ondergesneeuwd, daar zal een volgende keer in het AO bij worden stil gestaan, de brief de adviseur van dhr. Broers wordt aan de Kamer gezonden.

Naar aanleiding van het AO liet de korpschef weten welke inzet wordt gepleegd op integriteit en inclusiviteit bij de Politie: 1) Het is van belang dat leidinggevenden dit in hun teams bespreken. De korpschef heeft terugkoppeling gehad naar aanleiding van zijn opdracht om het gesprek op de werkvloer indringend te voeren. 2) Er wordt een ombudsfunctie ingericht en 3) collega’s op straat dienen kennis te hebben van het handelingskader Professioneel Controleren. Dit zal onderdeel gaan uitmaken van de IBT. De regioburgemeesters vragen aandacht voor het goed en snel afhandelen van interne klachten. Ze uitten zorgen over de provocatie van politie door jongeren op YouTubefilmpjes en vroegen actief te werken aan positief contact met jongeren zoals dat in Rotterdam is gedaan. Met de korpschef benadrukten ze het grote belang van divers personeel en dito werving.

Prinsjesdag
Tijdens het LOVP kon de minister nog niet vooruitlopen op de Miljoenennota. Direct na het uitkomen van de begrotingsstukken maakte het Bureau Regioburgemeesters een samenvatting. Er is geen extra geld voor de politie in de begroting opgenomen en de bezuinigingen uit de voorjaarsnota zijn niet teruggedraaid.

Rapport “De Achterkant van Amsterdam”
De minister acht het rapport een waardevol beeld van de uitdagingen waar we voor staan. De burgemeester van Amsterdam lichtte de bestuurlijke en beleidsmatige reactie toe. Ze benoemde het reeds gevoerde programma tegen ondermijning in de stad en er komt een programma tegen drugs in het bijzonder in kwetsbare wijken. De zorgen om de negatieve effecten van de drugsindustrie op wijken en buurten zijn groot. Denk aan vermenging van boven- en onderwereld, de (criminele) financiële stromen en het veelal excessieve geweld dat met drugscriminaliteit gepaard gaat. Een intensivering van de gezamenlijke aanpak vinden zij van groot belang. Het betreft geen exclusief Amsterdams vraagstuk. De burgemeester kondigde een op haar initiatief opgestelde brief aan vanuit de regioburgemeesters en het College van PG’s aan de Tweede Kamer. Hierin roepen ze op tot het inrichten van een structureel ondermijningsfonds. Ook vragen ze om ruimere mogelijkheden voor informatie-uitwisseling. De opstellers van de brief vragen de Kamerleden deze te betrekken bij de voorbereiding op de Algemene Beschouwingen. De brief is kort na het LOVP verzonden en staat op de website van de Regioburgemeesters.

Cybercrime
De korpschef gaf de toelichting dat klassieke vormen van criminaliteit afnemen en cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit toenemen. Met het Regeerakkoord is afgesproken dat er experts bijkomen bij de Landelijke Eenheid (High Tech Crime Team) en bij de teams van regionale eenheden. Ongeveer de helft is reeds geworven. Bij de huidige opleiding en vervangingsvraag wordt al rekening gehouden met de benodigde cyberkwaliteiten van de medewerkers van de toekomst. De opleiding voor cyberexperts is zo aangepast dat deze al na een half jaar inzetbaar zijn.

Attributie bij cybercrime is vaak lastig. Daarom wordt niet alleen op het strafrecht ingezet, maar ook op preventie en verstoring. De geografische aanpak per eenheid die normaliter geldt is op dit gebied vaak niet effectief. Daarom is er een eenheid overstijgend forum waarmee op korte termijn ondersteuning kan worden geboden en kennis wordt ontwikkeld. Dit is het LOCO dat zo een coördinerende rol speelt. Eenheden hebben ieder hun eigen expertisegebied.

Het is van belang dat er een andere balans komt tussen inzet van middelen op menskracht en technologie in de organisatie. Ook publiek-private samenwerking is onmisbaar. De korpschef deed de suggestie aan het gezag om in de eenheden te vragen naar cybercrime-activiteiten en deze in te passen in de lokale initiatieven met bedrijven en scholen.

De regioburgemeesters vinden het een goede ontwikkeling. Er is nog veel meer mogelijk en nodig ten aanzien van publiek-private samenwerking, kennis van buiten kan nog meer worden benut. De aanpak van ondermijning is nu met name gericht op drugs, maar cybercrime komt daar direct achteraan. Ook daar is privacywetgeving soms een knelpunt. De toegenomen kosten voor onderzoek door de banken maakt wel dat ondernemers moeilijker voor kleinere bedragen kunnen lenen. Dit leidt tot een toename van onderhandse leningen en dus meer mogelijkheden van witwassen.

De PG wees er op er ook al veel gebeurt op publiek-private samenwerking en dat die voorbeelden eens uitgebreider aan bod kunnen komen. De minister roemde daarbij Marktplaats. Hij proeft draagvlak voor de landelijke coördinatie met het LOCO. Hij gaf aan reeds rondom ondermijning met een inventarisatie te komen van punten waarop informatie-inwinning en privacy met elkaar botsen en hoe dit mogelijk op te lossen met huidige wetgeving. De minister gaat binnenkort in gesprek met de banken en zal genoemde zorgen meenemen. De minister van Financiën gaat schaduwbankieren tegen. Op zorgen van burgemeesters over intimidatie van jonge vrouwen op social media liet de minister weten in gesprek te zijn met minister van VWS, met name over zogenoemde anorexiasites.

Strategische doorontwikkeling van Politie
De korpschef zette de strategische agenda van de politieorganisatie uiteen. Deze agenda betreft niet zozeer het dagelijkse werk dat via de driehoeken wordt gestuurd, maar de gewenste ontwikkeling die de organisatie door moet maken. De politie van overmorgen werkt aan vier hoofdopgaven getoetst aan drie toetsstenen. Deze lijn wordt gesteund in het LOVP.

Er werd dieper ingegaan op de ontwikkelagenda Opsporing. De inspectie publiceert binnenkort enkele deelrapporten, die langs de reeds bestaande agenda moeten worden gehouden. De leden van het LOVP wensen geen nieuwe plannen, maar uitvoering van wat is afgesproken en voorgenomen. Met de ontwikkelagenda wordt ingezet op een flexibele organisatie. De PG benoemde ook de in de agenda opgenomen maatregelen die zijn gestrand, zoals de opbouw van extra hulpofficieren.

Stroomstootwapen
De minister zal zijn voornemen tot besluit over introductie van het geweldsmiddel op 28 oktober in het LOVP bespreken. Hij vroeg of het gezag nog aandachtspunten heeft. De regioburgemeesters gaan het gesprek in oktober graag aan, ze begrijpen dat de financiering een te nemen horde kan zijn. Als er prioriteiten moeten worden gesteld binnen de politiebegroting, willen ze daar bij betrokken worden. Zo is het daarvoor genoemde uitstel van de vrijgestelde hulpofficier van justitie nog steeds een teleurstelling.

Rondvraag
Burgemeesters noemden enkele onderwerpen waar ze graag aandacht voor willen vragen. De aanpak van de illegale gokzuilen in cafés en winkels en die van toestroom van minderjarigen naar legale arcadehallen verloopt moeizaam. De aanpak van de verkoop van lachgas in Amsterdam lijkt effect te sorteren. De burgemeesters herinnerden de minister aan de toegezegde reactie op de onrust bij de BOA’s.