Voorlichting Raad van State over democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie

1 augustus 2019

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Raad van State om voorlichting gevraagd over de democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie. Aanleiding van dit verzoek is de motie van het lid Van Dam d.d. 12 december 2018, ingediend bij het debat in de Tweede Kamer over de evaluatie van de Politiewet 2012.

De motie verzoekt de regering advies in te winnen bij de Raad van State over:

  • de vraag hoe het democratisch toezicht -in het bijzonder het budgetrecht van de Tweede Kamer- op de begroting van de politie kan worden versterkt, en
  • de vraag of hier noodzaak toe is.

Op 9 juli 2019 heeft de Raad van State het gevraagde advies uitgebracht.

In het kort
De RvS concludeert dat splitsing van het begrotingsartikel voor de politie op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet per se noodzakelijk is. De minister is als het gaat om beheer volledig verantwoordelijk. Naast het recht van amendement, is het recht om moties in te dienen van betekenis, juist ook bij begrotingen.

Wel concludeert de RvS dat de Kamer nog inzichtelijker kan worden geïnformeerd door het begrotingsartikel van de politie te splitsen. Dit splitsen kan -gelijk aan de begrotingsstaten van Defensie- in personele en materiële kosten en vervolgens in respectievelijk de eenheden en ondersteunende diensten en hoofdposten zoals huisvesting of ICT. Dit geeft tevens aanknopingspunten om in de toelichting op de begroting van het ministerie de hoofdlijnen van het politiebeleid te bespreken. De RvS schetst dat dit het politieke debat op die hoofdlijnen kan bevorderen, maar tegelijkertijd schetst zij hierbij het nadeel van minder flexibiliteit voor het schuiven tussen budgetten, omdat dat een wijziging van begroting vergt. De RvS stelt dat in lijn met het advies van de commissie Kuijken die flexibiliteit juist nodig is voor de lokale ruimte voor het gezag. Een alternatief is volgens de RvS het uitsplitsten van het begrotingsartikel in subartikelen, die worden opgenomen in de toelichting bij de begroting. Dit alternatief handhaaft de flexibiliteit en verhoogt tegelijkertijd het niveau van de informatievoorziening naar het parlement. 

De minister zal dit najaar zijn reactie aan de Kamer sturen.

Voorlichting Raad van State over democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie (9 juli 2019)