Recente publicaties op onze website

1 december 2020

Hieronder een overzicht van artikelen die in november 2020 op onze website verschenen:

Kennisplatform Ondermijning
Het Kennisplatform Ondermijning (KPO) is eind november gelanceerd door Minister Grapperhaus. Dit platform is voor professionals om kennis en goede voorbeelden te delen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Kamerbrief Opsporing en vervolging mensenhandel
De staatssecretaris schrijft in november 2020 aan de Tweede Kamer dat er de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in de opsporing en vervolging van mensenhandelaren. Deze investeringen vertalen zich niet meteen in concrete resultaten: het werven van nieuwe medewerkers, het aanleren van nieuwe werkwijzen, het ontwikkelen van nieuwe technologieën, het certificeren van rechercheurs en trainen van alle eerstelijns politie agenten kost tijd. Grote effecten van deze investeringen worden pas op termijn zichtbaar. Tegelijkertijd lijkt er dit jaar al een eerste effect te zijn van deze maatregelen. Voor het eerst sinds jaren is er sprake van een toename van het aantal geregistreerde OM-verdachten.

Kamerbrief Voortgang samen tegen mensenhandel
Op 8 november stuurde de staatssecretaris de Tweede Kamer een voortgangsbrief over het programma samen tegen mensenhandel. Hierin verwijst de staatssecretaris naar enkele praktische instrumenten die het mogelijk moeten maken om slachtoffers sneller te signaleren, hen beter te helpen en daders steviger aan te pakken.

Kamerbrief Voortgang nieuwe regeling boa`s en pilot korte wapenstok
In reactie op het maatschappelijk en politiek debat over de veiligheid van boa’s bij hun taakuitvoering en het vraagstuk over de bewapening van boa’s werkzaam in de openbare ruimte, heeft de minister afgelopen zomer aangekondigd dat zal worden gestart met een pilot waarin boa’s werkzaam in de openbare ruimte op een beperkt aantal plaatsen in het land voor een afgebakende periode de beschikking krijgen over de korte wapenstok.

Buitengewoon veilig: Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van boa’s en samenwerking met politie
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft DSP-groep verdiepend onderzoek verricht naar de taken, samenwerking en arbeidsomstandigheden van boa’s in de periode januari 2020 tot en met september 2020.

Voortgangsbrief nieuwe gegevens politiewet
Op 19 november 2020 stuurde de minister van Rechtsbescherming Dekker de Tweede Kamer een voortgangsbrief over de nieuwe gegevenswet politie en justitie.

Onderzoek afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK)
De korpschef heeft de huidige werkwijze met betrekking tot interne integriteitsonderzoeken, uitgevoerd door de afdelingen Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK), laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat het te vaak niet goed gaat; het VIK-onderzoek blijkt lang niet altijd snel, adequaat, zorgvuldig of respectvol genoeg te zijn. De minister schrijft aan de Kamer achter de conclusie van de korpschef te staan dat het huidige stelsel niet voldoet en moet worden veranderd. Juist bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de veiligheid op straat moet de interne veiligheid goed geborgd zijn. Bij deze verandering staan drie uitgangspunten centraal: rechtszekerheid, verbetering kwaliteit en helder onderscheid disciplinair en strafrechtelijk onderzoek.

Herbesteding vrijgevallen middelen politiebegroting
Door een andere invulling dan de voorgenomen centralisatie van arrestantenzorg van de politie-eenheid Amsterdam, zijn middelen vrij gevallen in de begroting van de Politie. Het gaat om structureel 7,1 mln. euro vanaf 2021. De minister informeert de Kamer in bijgaande brief over de herbesteding van deze middelen.

Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Half november 2020 heeft minister Grapperhaus bijgevoegde voortgangsbrief over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit naar de Tweede Kamer gestuurd.

Actieplan Strafrechtketen en Kamerbrief
In zijn brief van 26 juni kondigde de minister mede naar aanleiding van de doorlichting strafrechtketen (PWC) een verbeterplan voor de strafrechtketen aan. Het actieplan van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) stuurde de minister op 17 november aan de Kamer. Met het Actieplan Strafrechtketen wil het BKB nadrukkelijk een extra impuls geven aan de versnelling van doorlooptijden, het inlopen van voorraden en aan ketensamenwerking. In zijn brief licht de minister het vervolg op de aanpak toe en gaat hij in op financiële aspecten van het functioneren van de strafrechtketen.

Halfjaarbericht politie aan de Tweede Kamer
Op 5 november 2020 heeft de minister het halfjaarbericht politie aan de Tweede Kamer verzonden. Dit halfjaarbericht is separaat van de GGP-brief verzonden die op 4 november naar de Kamer is uitgegaan.
In het halfjaarbericht gaat de minister specifiek in op de onderwerpen diversiteit en inclusie en integriteit en corruptie. Ten aanzien van de capaciteit en werkdruk van politie refereert de minister aan de op 4 november  verzonden brief ‘GGP en politiecapaciteit’.