Korte terugkoppeling LOVP 23 november 2020

30 november 2020

In het LOVP van 23 november jl. is onder meer gesproken over de stand van zaken rond inzetbaarheid en roosterdruk binnen de gebiedsgebonden politiezorg, bewaken en beveiligen, de pilot geweldsmiddelen BOA, de jaarwisseling, de veiligheidsagenda en is het thema dienstverlening door de politie toegelicht.

Roosterdruk

De (regio)burgemeesters hebben gevraagd naar de stand van zaken op inzetbaarheid. De politie is binnen de eenheden bezig met het maken van de plannen om roosterdruk tegen te gaan. Dit gebeurt in afstemming met het gezag. Ook wordt er aan een landelijk plan gewerkt. Afgesproken is dat het landelijke plan en een doorsnede van de regionale plannen in het LOVP van februari op de agenda staan. Ook wordt daar teruggekoppeld hoe de gesprekken met de vakbonden verlopen.

Bewaken en beveiligen

Belangrijkste vraag voor de (regio)burgemeesters was of de sterkte die met de structurele extra inzet van de bewakingseenheden onttrokken is uit de basisteams, weer spoedig terug zal vloeien, zodat men weer op het oude niveau van inzet van de bewakingseenheden aanbelandt. De korpschef en minister geven beiden aan dat het uitgangspunt is dat dit gebeurt. Het kost wel nog even tijd voordat de teams Bewaken en Beveiligen (die nu met een pilot starten in de eenheden Amsterdam en Midden Nederland) in alle eenheden actief kunnen zijn. Hoe de druk zich op het stelsel bewaken en beveiligen ontwikkelt, is ook afhankelijk van het aantal te beveiligen personen en objecten. Daar is minder invloed op uit te oefenen. Afspraak is dat dit goed wordt gemonitord en in april als onderwerp wederom wordt besproken. Daarbij geldt dat de minister het verlichten van de druk op de basisteams net als de regio(burgemeesters) essentieel vindt en als dit in te kleine mate gebeurt, hij bereid is te bezien of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

BOA

Er is kort gesproken over de te starten pilots rond het toekennen van een korte wapenstok aan BOA’s. Benadrukt is dat een goede monitoring en evaluatie van groot belang is; dit raakt immers het geweldsmonopolie. Ook moet aan de voorkant helder zijn wie nu precies verantwoordelijk is voor eventuele toepassing van geweldsmiddelen door BOA’s.

Jaarwisseling

Door de (regio)burgemeesters is gevraagd of het voorhanden hebben van vuurwerk ook onder het verbod zal vallen. De minister heeft dit bevestigd. Dat geldt zowel voor grensverkeer, vervoer in auto’s, als het voorhanden hebben op straat. Gesproken is over de politie-inzet en de keuzes die gemaakt moeten worden in de handhaving tijdens de jaarwisseling. Het handhaven van het vuurwerkverbod moet worden bezien in de totaal inzet (naast zaken als openbare orde verstoringen, geweldsdelicten en corona maatregelen) en is geen doel op zich. Dit onderwerp komt ook terug in de eenheden om te bespreken met de gezagen.

Veiligheidsagenda

De doelen voor 2021 lagen voor. Afgesproken is de doelen die op de verschillende thema’s gesteld zijn te blijven bevriezen op het niveau van 2019 en de resultaten met coulance te bezien. Reden daarvan is dat de corona crisis veel tijd en aandacht vergt en de politie daarnaast met inzetbaarheidsproblemen in de GGP kampt. Op het moment dat de plannen om inzetbaarheid te vergroten landelijk en in alle eenheden zijn gemaakt, kan opnieuw worden bezien hoe realistisch de doelstellingen zijn. Op het thema mensenhandel zal nog in overleg met de gezagen bezien worden welke doelstelling recht doet aan zowel ambities als realiteitszin. Deze doelstellingen liggen begin 2021 nog ter bespreking voor. Met een nieuw Kabinet kunnen vervolgens nieuwe afspraken voor 2022 worden gemaakt.

Dienstverlening

De visie op dienstverlening is toegelicht. De politie heeft aangegeven hoe zij naar een omnichannel strategie toe wil werken en dat dit ook extra inspanningen vraagt op het digitale vlak. De (regio)burgemeesters hebben aangegeven de ambitie mooi te vinden. Er is wel aandacht gevraagd voor een goede balans tussen digitaal en fysiek contact. Er moet rekening gehouden worden met een grote groep anderstaligen en laaggeletterden. Ook kan digitalisering niet het menselijk contact in wijken en buurten vervangen. Daarnaast is ook vanuit het OM aandacht gevraagd om goed te kijken naar de aansluiting tussen (verkorte) aangifteprocessen en de opsporingsprocessen. Kwaliteit is essentieel. Ook kwam kort het betekenisvol afdoen ter sprake waarbij de (regio)burgemeesters hebben aangegeven dat voor verdere ontwikkelingen in betekenisvol afdoen (dat kan overigens ook strafrechtelijk zijn) ook gekeken moet worden naar de financieringssystematiek in de strafrechtketen.

Tot slot

Er is afgesproken dat een aantal thema’s rond ICT en intelligence in het LOVP van februari worden besproken (het overzetten van eigen beheerde omgevingen naar het PDC, de ontwikkelagenda intelligence en ontwikkelingen rond TOOI (Team openbare orde inlichtingen). Bij dit laatste thema is nadrukkelijk ook verzocht mee te nemen hoe de informatiepositie online (social media) zich ontwikkelt binnen de politie-organisatie. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het snel behandelen van een conceptwetsvoorstel voor het uitbreiden van de toepassing van artikel 174A gemeentewet. Dit gaat over de mogelijkheid om woningen te sluiten wanneer daarop beschietingen plaatsvinden. Ook is kort de Zembla uitzending rond de inzet van politiehonden aan bod gekomen. Dit onderwerp wordt een volgend LOVP uitgebreider geagendeerd.