Korte terugkoppeling LOVP 2 november 2020

9 november 2020

Tijdens het LOVP van 2 november jl. is onder andere gesproken over het thema maatschappelijk sentiment ten tijde van Corona. Nadrukkelijk stond ook de roosterdruk en bezettingsproblematiek in de gebiedsgebonden politiezorg op de agenda. Verder is gesproken over de besteding van een restant van de regeerakkoordgelden van 7,1 miljoen euro. Dit LOVP kwam in de plaats van het geannuleerde overleg van eind september.

Maatschappelijk sentiment

De heer Aalbersberg (NCTV) presenteerde de bevindingen die ook reeds in het dreigingsbeeld publiekelijk zijn gemaakt. De regioburgemeesters hebben aangegeven dat onrust en demonstraties van alle tijden zijn, en niet per se corona gerelateerd zijn. Wel komen daar nu in deze periode nieuwe verbindingen naar boven, maar de onderliggende onvrede van groepen in de samenleving zal altijd blijven bestaan. Als overheid moeten we antwoorden hebben op de onvrede die voortkomt uit het zich niet gehoord voelen. Juist daar moet meer aan de voorkant van het probleem gekomen worden en moet de oplossing niet in repressie gezocht worden. Daar waar een en ander uitmondt in meer radicaal activisme moet ook opgetreden worden. De NCTV heeft aangeven dat de gereedschapskist in het bestuursrecht en het strafrecht nog eens onder de loep wordt genomen. De voorlopige analyse daarbij is dat er redelijk veel instrumenten voorhanden zijn, maar dat deze in de praktijk niet of zelden worden ingezet, omdat men maximaal ruimte wil geven aan demonstraties. Er wordt gewerkt aan een update van een eerder verspreide handreiking daartoe. De regioburgemeesters hebben verder nog aangegeven het van belang te vinden dat ook op social media meer opgetreden wordt. Daartoe zijn ook nieuwe communicatiestrategieen nodig. Tot slot is de suggestie gedaan om de nationale ombudsman hier ook bij te betrekken vanwege zijn rapport over schurende grondrechten bij demonstraties.

Gebiedsgebonden politiezorg

Na een korte presentatie vanuit JenV en politie en duiding van de problematiek is uitgebreid stilgestaan bij de roosterdruk en bezettingsproblematiek en hoe deze op te lossen. Er zijn verschillen tussen de eenheden en oplossingen kunnen daarom ook verschillend zijn in de eenheden. Feit is dat de problematiek zich op alle plekken in het land voordoet. Uitgangspunt is solidariteit in de gehele politieorganisatie om de druk in de GGP en specifiek de noodhulp te verlichten. Andere teams kunnen dan bijspringen om de roosters te vullen, bijvoorbeeld vanuit opsporing, intelligence of bureaufuncties. Ook moet doorstroom naar andere eenheden tijdelijk beperkt worden. De bonden en de medezeggenschap staan daar positief tegenover. Aangezien het geen extra capaciteit is zal dit ten koste gaan van andere werkzaamheden. Vanuit het OM is aangegeven dat wanneer er een (groot) beroep op de opsporing wordt gedaan, het noodzakelijk is om hierop dan –ook politiek-bestuurlijk- vooraf de verwachtingen bij te stellen voor wat betreft het aantal opsporingsonderzoeken dat al dan niet opgepakt kan worden. Ook de kwaliteit blijft daarin voor de komende jaren een aandachtspunt. De regioburgemeesters hebben aangegeven de boodschap van de politie te herkennen en in grote lijnen te steunen, maar benadrukten ook dat de maatregelen nog abstract zijn en pas kort voor het overleg bekend werden, dat de gesprekken met eenheidschefs veelal nog niet hebben kunnen plaatsvinden en dat de gesprekken met de bonden nog lopen. Er is afgesproken om hierover door te spreken met elkaar voor verdere uitwerking als alle puzzelstukken op tafel liggen. Ook hebben de regioburgemeesters aangegeven dat deze maatregelen nog steeds gaan om het verdelen van schaarste. De gezamenlijke inzet moet zijn om de politieorganisatie kwantitatief en kwalitatief verder te versterken. De CAO tafel moet benut worden om een flexibiliseringsagenda verder te brengen. De regioburgemeesters maken de brug naar het position paper waarin de stap gezet moet worden naar een toekomstbestendige politie, met voldoende mensen, voldoende kwaliteit, afdoende nabijheid, flexibel inspelend op nieuwe vormen van criminaliteit en nieuwe fenomenen. Ook geven zij aan dat er niet alleen naar lokale maatregelen gekeken moet worden, ook op landelijk niveau moeten keuzes gemaakt worden en kunnen er vanuit de politiek niet ook steeds nieuwe opdrachten bij de politie worden belegd. 

Regeerakkoordgelden

Er valt nog 7,1 miljoen euro uit de regeerakkoordgelden vrij. Voor de regioburgemeesters is het van belang dat besteding van deze gelden (indirect) leidt tot extra inzetbare capaciteit. Er is overeenstemming bereikt over een scenario waarbij er extra geld gaat naar korpscheftaken waardoor operationeel inzetbare capaciteit vrij komt. Ook worden de pilots met vrijgestelde hulpofficieren van justitie versneld, waardoor een kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Tot slot maken (deel)financiering van het stroomstootwapen en een motie rondom extra inzet van discriminatierechercheurs onderdeel uit van het pakket.